ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatok kezelése, feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Inftv.) megfogalmazottak szerint történik.

I. Az adatkezelés célja

A tájékoztató elfogadásával az ügyfél önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatónak a kapcsolatfelvételt követően bármikor megadott személyes adataimat (úgy mint név, születési név, állandó lakcím, levelezési cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím) a Szolgáltató a hatályos törvényi rendelkezések alapján közvetlen üzletszerzés céljából a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje és alkalomszerűen üzleti ajánlatokkal, reklámküldeményekkel megkeressen, illetve a megjelölt személyes adatokat a fent megjelölt célból a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., a Magyar Posta Zrt., illetve a Posta Paletta Zrt. részére átadja, és azokat a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., a Magyar Posta Zrt., illetve a Posta Paletta Zrt. ilyen célból, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje és felhasználja.

II. Részvétel

Az adatkezeléshez való hozzájárulását az ügyfél jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen adja meg.

III. Adatkezelő

Magyar Posta Zrt. (Cg.:01-10-042463, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásban az alábbi nyilvántartási számmal szerepel: NAIH-63383/2013.

IV. Adatbiztonság

A Magyar Posta Zrt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfél által megadott személyes adatok biztonságát, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, feldolgozása, őrzése során.

V. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az esetleges törlésre vonatkozó kéréséig kezeljük. Az adattörlést – kérés esetén – visszaigazoljuk

VI. Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatokat kizárólag a Magyar Posta Zrt. és az I. pontban megjelölt gazdasági társaságok adatkezelés megvalósításában illetékes munkavállalói ismerhetik meg.

VII. Az érintett jogai és gyakorlásuk

Az adatkezelésről tájékoztatás, továbbá az adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása bármikor kérhető, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető:- a Magyar Posta Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Iroda címén (3512 Miskolc) vagy a 06-46 - 320-136 faxszámon vagy a 06-40-464-646 telefonszámon vagyaz ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok megsértése esetén az ügyfél a Magyar Posta Zrt. ellen bírósághoz, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Privacy statement

Data is processed in accordance with the provisions of Act CXII of 2011 on informational self-determination and freedom of information (“Information Act”).

I. Purpose of data processing
By accepting this statement, customers voluntarily consent to their personal data given to the Service Provider at any time after establishing contact (such as name, name at birth, permanent address, postal address, date of birth, telephone number, e-mail address) being processed by the Service Provider in accordance with the effective legal provisions for the purposes of direct marketing until the withdrawal of this consent, and to the Service Provider occasionally contacting the customer with business offers and advertising mail, and transferring such personal data for the above purposes to Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Magyar Posta Zrt., and Posta Paletta Zrt., and also consent to Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Magyar Posta Zrt., and Posta Paletta Zrt. processing and using such data for the same purpose until the withdrawal of consent.

II. Participation
Customers consent to their data being processed voluntarily by accepting this statement.

III. Data controller
Magyar Posta Zrt. (Company registration number: Cg. 01-10-042463, Registered office: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6). The data processing appears in the data protection register of the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information with the following registration number: NAIH-76272/2013.

IV. Data security
Magyar Posta takes every necessary step to ensure the security of the personal data provided by the customer both during network communication and when storing, processing and keeping data.

V. The duration of data processing
Data are processed until a potential request for their deletion. If so required, we will confirm the deletion of data.

VI. Persons entitled to know the data
The data may only be accessed by the competent staff of Magyar Posta Zrt. and the business organisations listed in point I involved in data processing.

VII. The data subject’s rights and exercising them
Information about data processing, and the correction, deletion or blocking of data may be requested and an objection to data processing may be raised at any time at the address of Magyar Posta Zrt.’s Central Customer Service Office (3512 Miskolc) or by contacting the fax number 06-46-320-136 or by calling 06-40-464-646 or e-mailing ugyfelszolgalat@posta.hu. Should rights related to data processing be infringed, the customer may challenge Magyar Posta Zrt. by referring the matter to court or to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information.